A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Матусівська громада
Черкаська область, Шполянський район

ПОЛОЖЕННЯ про відділ освіти,охорони здоров΄я,культури ,молоді та спорту Матусівської сільської ради Матусівської об’єднаної територіальної громади

Затверджено

рішенням І сесії

Матусівської сільської ради VII скликання

Протокол  №8    від 09.11.2017  

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти,охорони здоров΄я,культури ,молоді та спорту Матусівської сільської ради Матусівської об’єднаної територіальної громади

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ освіти,охорони здоров΄я, культури ,молоді та спорту (надалі - Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Матусівської сільської ради Матусівської об’єднаної територіальної громади, створюється сільською радою, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, заступнику сільського голови відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” та „Про  дошкільну освіту” ,  іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,  наказами МОН,  рішеннями сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Відділ освіти не має статусу  юридичної особи.

1.4. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються сільським головою та погоджуються начальником відділу.

ІІ. МЕТА ВІДДІЛУ

2.1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері освіти шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА

3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

1)  Здійснює реалізацію державної політики та політики сільської ради в сферах освіти ,культури, туризму, молоді та спорту, здійснює контроль за виконанням статті 10 Конституції України .

2)  Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної,повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

3) Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

4) Здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію;

5)  Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти;

6) Готує проекти розпорядчих актів сільської ради, її виконавчих органів і сільського голови, в т.ч. нормативного характеру.

7)Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту ,здорового способу життя та співпрацю з громадськими ,відомчими ,приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивноого спрямування у вирішені завдань формування стійких норм поведінки щодо формування  здорового способу життя.

8)Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

9)Формує конкурентноспроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури та туризму, співпрацює з міжнародними і творчими організаціями (проектна діяльність, конкурси ,форуми).

10)Здійснює заходи щодо створення умов для розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел, реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.

11)Готує проекти розпорядчих актів Матусівської сільської ради ОТГ ,її виконавчих органів, сільського голови , в т.ч. нормативного характеру.

11)Забезпечує формування ,публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на інформаційних ресурсах Матусівської сільської ради ОТГ.

12) Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

 

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

1) Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України;

2) Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи; не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3) Забезпечити створення умов для збереження та розвитку культури та туризму , сприяння відродженню мистецьких осередків.

4)Забезпечити контроль за дотриманням правил охорони праці , техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції :

1)  Забезпечує, в межах визначених законодавством, дотримання прав членів територіальної громади в сфері освіти шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів;

2)  Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3) Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками Матусівської ОТГ повної загальної середньої освіти;

4) Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови, як державної, в навчальних закладах і установах освіти.

5) Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

6) Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

7) Розробляє i подає на розгляд сільської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти;

8) Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

9) Забезпечує виконання рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

10) Аналізує стан освіти, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання сільської програми розвитку освіти;

11)  Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

12)  Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання;

13) Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

14) Вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

15) Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню;

16) Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля;

17) Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

18)  Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

19)  Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя;

20)  Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

21) Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

22)  Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї , учнівському колективі;

23)  Координує роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації , професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

24)  Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

25) Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів;

26) Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

27)  Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

28) Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах;

29) Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу;

30) Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

31) Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України;

32) Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти,(доплата керівникам  методоб΄єднань І рівня в розмірі 10 % від окладу, преміювання педагогічних працівників відповідно до  результатів  роботи за навчальний рік)

33)  Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про надання матеріальної допомоги педагогічним працівникам;

34)  Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти,що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо ефективності їх роботи відповідно до компетенції Відділу;

35) Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем;

36) Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

37) Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи;

38) Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

39) Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти закладів спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

40) Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів сільського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел;

41)  Надає та реалізує пропозиції щодо  залучення додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

 

3.4. Відділ має право:

1)  Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів , спеціалістів;

2) Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

3) Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

4) Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, культури,закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі Матусівської ОТГ;

5) Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

6) Надавати пропозиції голові про укладання  в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджування  прямих зв’язків з навчальними закладами, закладами культури  зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

7) Виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва і туризму.

8) Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення закладів культури та туризму, підпорядкованих відділу.

3.5. Відділ освіти під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами сільської ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

IV. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1.Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом апарату виконавчого комітету ради , який затверджується головою. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником відділу.

4.2. При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

4.3.Начальник, спеціалісти відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Начальник Відділу або спеціаліст , який виконує його обов΄язки несе персональну відповідальність за:

1) виконання  покладених на Відділ завдань і зщдійснення ним своїх функціональних обов΄язків відповідно до цього Положення та чинного законодавства.

2) відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства ;

3) виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського голови;

4)своєчасну і достовірну подачу інформації та звітів, що входять до компетенції Відділу, стан діловодства;

5)розгляд заяв і звернень громадян , фізичних та юридичних осіб у терміни, встановлені чинним законодавством;

6)за неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів;

7)несе відповідальність за збереження документів , які надійшли у Відділ.

VI .ПОВНОВАЖЕННЯ

6.1. Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами;

1) Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

2) Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі;

3) Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, а також керівників та їх заступників навчальних закладів і установ освіти, педагогічних працівників, відповідно до чинного законодавства, погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступників керівника приватного навчального закладу;

4)Створює та реорганізовує професійні об΄єднання;

5)Щороку організовує громадські слухання щодо звітності керівників навчальних закладів перед громадою, за результатами яких приймає відповідні рішення;

4) Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

VIІ. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

7.1  Джерелами фінансування Відділу є: кошти сільського бюджету; інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

7.2 Майно, яке може знаходитись на балансі Відділу є комунальною власністю сільської ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

7.3..Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

VIІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1 Матусівський сільський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв΄язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, що відносяться до компетенції відділу;

7.2Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії  Матусівської сільської ради у встановленому законом порядку.

7.3 Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією сільської  ради.

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь