A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Матусівська громада
Черкаська область, Шполянський район

ПОЛОЖЕННЯ про відділ освіти,охорони здоров΄я,культури ,молоді та спорту Матусівської сільської ради Матусівської об’єднаної територіальної громади

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, охорони здоров'я, культури, молоді та спорту
Матусівської сільської ради ОТГ

 

                                          І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ освіти, охорони здоров'я, культури, молоді та спорту ( надалі – Відділ ) входить у структуру  Матусівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, створюється сільською  радою об’єднаної територіальної громади, підпорядкований сільському голові, виконавчому комітету сільської ради, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами МОН України,  рішеннями Матусівської сільської ради ОТГ та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.3.Відділ освіти не має статусу юридичної особи

1.4.Бухгалтерський облік та планування витрат на утримання закладів та структурних підрозділів Відділу здійснюється централізованою бухгалтерією Матусівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

1.5.Посадові інструкції працівників Відділу затверджуються сільським головою та погоджуються начальником Відділу.

 

                                         ІІ. МЕТА ВІДДІЛУ

 

2.1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері освіти шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади.

 

     ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1.Здійснює реалізацію державної політики та політики сільської ради в сферах освіти, культури, молоді та спорту, здійснює контроль за виконанням статті 10 Конституції України.

3.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, забезпечує соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних ті інших працівників закладів освіти.

3.3.Координує діяльність навчальних закладів, що є комунальною власністю.

3.4.Сприяє створенню опорних шкіл, освітніх округів, вносить в установленому порядку пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації навчальних закладів.

3.5.Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

3.6.Контролює за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

3.7. Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.8. Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням законодавства з питань Базового компонента дошкільної освіти, Державних стандартів початкової, базової, повної загальної середньої освіти та у сфері позашкільної освіти всіма навчальними закладами, розташованими на території підпорядкування.  

3.9.Забезпечення моніторингу у сфері освіти.

3.10. Здійснює аналіз стану освіти на території підпорядкування, прогнозування розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно потребам громадян; розробляє та організовує виконання сільської програми розвитку освіти.

3.11.Прогнозує потребу в педагогічних працівниках і спеціалістах, навчальних закладів педагогічними працівниками, у тому числі керівними кадрами, надає пропозиції до формування кадрового резерву на посади керівників установ та організацій, що належать до сфери управління освіти.

3.12.Організовує роботу щодо перепідготовки та атестації педагогічних працівників, у тому числі керівників у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, ведення обліку й складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції; організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.13. Організовує проведення атестації педагогічних та керівних кадрів навчальних закладів, структурних підрозділів у межах своєї компетенції.

3.14. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо морального й матеріального заохочення та нагородження працівників освіти, культури, спорту; преміювання педагогічних працівників відповідно до результатів роботи за навчальний рік.

3.15. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про надання матеріальної допомоги працівникам освіти, культури та спорту.

3.16. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти, культури, молоді та спорту.

3.17. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань формування стійких норм поведінки щодо формування здорового способу життя.

3.18.Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

3.19.Здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(секцій, гуртків, організацій).

3.20. Вживає в межах своїх повноважень заходи для утвердження здорового способу життя в молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей і молоді.

3.21.Формує конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури та туризму, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.

3.22. Забезпечує доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного жителя об’єднаної територіальної громади.

3.23. Бере участь у розробленні та реалізації проектів програм щодо розвитку культури в об’єднаній територіальній громаді, а також державної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин.

3.24.Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел,  реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.

3.25. Залучає громадськість до проведення роботи з дітьми і молоддю по підтримці та розвитку волонтерського руху.

3.26. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на інформаційних ресурсах Матусівської сільської ради ОТГ.

3.27. Забезпечує дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України всіх підпорядкованих йому закладів і установ.

3.28.Забезпечує виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи; не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.29. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.30.Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками дошкільної, базової, повної загальної середньої освіти.

3.31.Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.32.Розрорбляє і подає на розгляд сільської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури та спорту.

3.33.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, організовує з цією метою збирання та оприлюднення інформації і формування банку даних.

3.34.Забезпечує виконання рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

3.35.Забезпечує формування перспективних, календарних планів закладів освіти, культури, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до чинного законодавства та контролює їх реалізацію.

3.36.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання ( у тому числі – й індивідуальне ) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

3.37.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо утворення вечірніх ( змінних ) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для проходження річного оцінювання навчальних досягнень та складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.38.Вносить пропозиції до виконавчого комітету ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.39.Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.40. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

3.41.Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.42.Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.43.Організовує безоплатне регулярне підвезення до місць навчання й додому учнів (вихованців), учителів загальноосвітніх закладів,що в підпорядкуванні.

3.44.Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

3.45.Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.46.Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

3.47.Здійснює координацію дій педагогічних колективів, сім’ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей.

3.48.Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

3.49.Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

3.50.Координує роботу спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

3.51.Здійснює контроль за впровадженням навчальних планів і програм, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.52. Забезпечує підготовку штатних розписів підпорядкованих навчальних закладів для погодження на сесії Матусівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

3.53.Здійснює в межах своєї компетенції інспектування навчальних закладів

 незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління сільської ради, забезпечує гласність його результатів.

3.54.Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади, турніри, виставки, фізкультурно-спортивні заходи та інші змагання серед учнів, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей та молоді.  

3.55.Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

3.56. Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.

3.57.Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

3.58.Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо ефективності їх роботи відповідно до компетенції Відділу.

3.59.Сприяти матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

3.60.Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.

3.61.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, культури, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

3.62.Координує формування та використання закладами та установами освіти, культури та спорту видатків загального та спеціального фондів сільського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

3.63.Надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

 

ІV. ІНШІ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1.Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

4.2.Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

4.3.Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.

4.4.Щороку організовує громадські слухання щодо звітності керівників навчальних закладів перед громадою, за результатами яких приймає відповідні рішення.

4.5.Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи щодо усунення причин, що зумовили їх появу.

4.6.Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів ( конфліктів).

4.7.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, спорту, культури організовує з цією метою збирання та оприлюднення інформації і формування банку даних.

4.8.Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.

4.9.Забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.10.Взаємодіє з органами громадського самоврядування навчальних закладів.

4.11.Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.12.Надає адміністративні послуги.

4.13.Розробляє проекти розпоряджень сільського голови, у визначених законом випадках – нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

4.14.Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до діючого законодавства.

V. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ має право:

5.1.Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, спорту та культури та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів та інших спеціалістів.

5.2.Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів та установ освіти, культури всіх форм власності.

5.3.Скликати конференції, збори педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів, установ освіти, культури з питань, що належать до його компетенції.

5.4.Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, культури, закладів спортивного спрямування, брати безпосередньо участь у формуванні бюджету освітньої галузі Матусівської об’єднаної територіальної громади.

5.5.Зупиняти ( скасовувати ) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів та закладів культури, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.

5.6.Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати зв’язки з навчальними закладами, закладами культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.7.Виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва і туризму.

5.8.Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути навчальних закладів, положення закладів спортивного спрямування, культури , підпорядкованих Відділу.

5.9.Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами сільської ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами Матусівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, іншими органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями  громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.2.Начальник Відділу здійснює керівництво його діяльністю, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

6.3.На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження сільського голови.

VІІ. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

 

7.1.Структура Відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом апарату виконавчого комітету ради, який затверджується головою.

7.2.Начальник, спеціалісти Відділу призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою відповідно до вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.

7.3.Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються сільським головою.

7.4. Начальник Відділу, представляючи інтереси громади в галузі освіти, культури та спорту та у відносинах з юридичними та фізичними особами:

7.4.1.Діє лише на підставі та здійснює керівництво Відділом згідно Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування.

7.4.2.Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у Відділі, забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.

7.4.3. Очолює атестаційну комісію ІІ рівня.

7.4.4. Сприяє роботі офіційному сайту Матусівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 

VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

8.1.Працівники Відділу мають право на:

8.1.1.Користування правами й свободами, які гарантуються Конституцією та законами України.

8.1.2.На повагу особистої гідності, справедливого й шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників, громадськості.

8.1.3.На здорові, безпечні та належні умови праці.

8.1.4.На своєчасну оплату праці.

8.1.5.Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

8.2.Працівники Відділу зобов’язані:

8.2.1.Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

8.2.2.Працювати чесно й сумлінно, своєчасно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, додержуватись трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна громади.

8.2.3.Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах зі співробітниками та відвідувачами.

8.2.4.Підвищувати професійну кваліфікацію, проявляти ініціативність, творчість у роботі.

8.2.5.Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

8.2.6.Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам самоврядування та держави.

8.2.7.Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

8.3.Посадовим особам відділу забороняється:

8.3.1.Брати участь у діях ( заходах ), що суперечать інтересам громади, інтересам держави.

8.3.2.Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища з корисливою метою, а також дій, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

 

ІX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Матусівський сільський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, які відносяться до компетенції відділу.

9.2.Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Матусівською сільською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.3.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

Сільський голова                                                Колісник В.В.

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь